Personae

 

Names of all the characters in all of the 43 plays

 1. Achilles
 2. Admetus
 3. Adrastus
 4. Aeachus
 5. Aegisthus
 6. Aeneas
 7. Aethra
 8. Agamemnon
 9. Agathon
 10. Agave
 11. Aigeas
 12. Aigisthus
 13. Ajax
 14. Akamas
 15. Alcestis
 16. Alcmene
 17. Amphitryon
 18. Amynias
 19. Andromache
 20. Antigone
 21. Aphrodite
 22. Artemis
 23. Astyanax
 24. Athena
 25. Atossa
 26. Blepyrus
 27. Blesidemus
 28. Cadmus
 29. Caloniki
 30. Carcinus
 31. Cario
 32. Cassandra
 33. Castor
 34. Chaereas
 35. Chaerephon
 36. Chremylus
 37. Chrysothemis
 38. Cinesias
 39. Clytaemestra
 40. Creon
 41. Danaus
 42. Daos
 43. Dardanis
 44. Darius
 45. Demophon
 46. Demosthenes
 47. Dianeira
 48. Dicaeopolis
 49. Diomedes
 50. Dionysus
 51. Dolon
 52. Donax
 53. Drakis
 54. Elektra
 55. Epigenes
 56. Eteocles
 57. Eumelus
 58. Euripides
 59. Eurydice
 60. Eurysaces
 61. Eurystheus
 62. Evadne
 63. Frygas
 64. Getas
 65. Gorgias
 66. Haemon
 67. Hekabe
 68. Hektor
 69. Helen
 70. Hera
 71. Herakles
 72. Hermes
 73. Hermione
 74. Hierocles
 75. Hippolytus
 76. Hyllus
 77. Io
 78. Iolaos
 79. Ion
 80. Iphigeneia
 81. Iphis
 82. Iris
 83. Ismene
 84. Ismenia
 85. Ismenias
 86. Jason
 87. Jocasta
 88. Kallippides
 89. Kallyki
 90. Kifisophos
 91. Kleisthenes
 92. Knemon
 93. Kopreas
 94. Kratos
 95. Kreusa
 96. Kritylla
 97. Lamachus
 98. Lampito
 99. Lichas
 100. Lykos
 101. Lysistrata
 102. Lyssa
 103. Makaria
 104. Manes
 105. Masythias
 106. Maybegod
 107. Medea
 108. Megara
 109. Menelaos
 110. Menoeceus
 111. Meton
 112. Mika
 113. Misocleon
 114. Mnesilaus
 115. Molossos
 116. Myrrhini
 117. Myrtia
 118. Neoptolemos
 119. Nikias
 120. Nikothiki
 121. Oceanus
 122. Odysseus
 123. Oedipus
 124. Orestes
 125. Paphlagon
 126. Paris
 127. Parmenon
 128. Pasias
 129. Pelasgus
 130. Peleas
 131. Pentheus
 132. Phadrias
 133. Phaedra
 134. Pheres
 135. Phidippides
 136. Philista
 137. Philocleon
 138. Philoctetes
 139. Philourgos
 140. Plathane
 141. Pluto
 142. Polycharides
 143. Polydeuces
 144. Polydorus
 145. Polymestor
 146. Polyneices
 147. Polyphemus
 148. Polyxene
 149. Poseidon
 150. Praxagora
 151. Prometheus
 152. Pseudoartabas
 153. Pylades
 154. Pyrrhias
 155. Rhesus
 156. Sasias
 157. Sicon
 158. Silenus
 159. Simike
 160. Sostratos
 161. Stratyllis
 162. Strepsiades
 163. Strynidoros
 164. Talthybius
 165. Tecmessa
 166. Teiresias
 167. Teredon
 168. Teucer
 169. Teukros
 170. Theoclymenos
 171. Theonoe
 172. Theorus
 173. Theseus
 174. Thetis
 175. Thoas
 176. Thrata
 177. Triballos
 178. Trohilos
 179. Trygeas
 180. Tyndareus
 181. Verbulus
 182. Vremes
 183. Via
 184. Xanthias
 185. Xerxes
 186. Xunthus
 187. Zeus

For help with the pronunciation of most of these names go Here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s