Lost Plays

LOST PLAYS


TRAGEDIES


EURIPIDES

Aegeus, Aeolus, Alcmaeon at Psophis, Alcmaeon at Corinth, Alemena, Alope, Andromeda, Antigone, Antiope, Archelaus, Auge, Autolycus, Belerophon, Busiris, Chrysippus, Cresphontes, Cretans, Cretan Women, Danae, Dictys, Epeus, Erechtheus, Eurystheus, Hippolytus Veiled, Hypsipyle, Ino, Ixion, Licymnius, Melanippe The Wise, Melanippe the Prisoner, Meleager, Oedipus, Oeneus, Oenomaus,  Palamedes, Peleus, Peliades, Phaethon, Philoctetes, Phoenix, Pleisthenes, Polyidus, Protesilaus, Sciron, Scyrians, Stheneboea, Syleus, Telephus, Temenidae, Temenus, Thersitae, Theseus, Thyestes, Tennes*

Rhadamanthys* Pirithous* Sisyphus*

Note: * author uncertain; could be Critias


AESCHYLUS

Laius, Sphinx, Aegyptians, Danaides, Amymone,
Lycourgeia: Edon,-Bassarides,Neaniskoi,Lycourgos
Prometheus Pyrphoros, Phineus, Glaucus Potnieus, Myrmidones, Nereids, Phrygeis (or, Ektoros Lytra), Oplon Krisis, Threissae, Salaminiae, Argives, Eleusini, Nemea, Argo, Lemnians, Hypsipyle, Cabiri, Semele Hydrophoros, Xantriae, Pentheus, Dinysou Trophoi, Dictyoulkoi, Polydektes, Phorcides, Telephus, Mysi, Memnon, Psychostasia, Ixion, Perrhaebides, Psyhagogoi, Penelope, Ostologoi, Circe, Athamas, Aetna, Alemene, Atalante, Heliades, Heraclidae, Thalamopoioi, Ierreiae, Callisto, Cares, (Europas), Cressae, Niobe, Palamedes, Propompoi, Toxotides, Philoktetes, Orithyia, Theoroi (aka Isthmiastae), Cercyon, Kirykes, Leon, Sisyphus Drapetis, Sisyphus Petrokylistis.


SOPHOCLES

Triptolemus, Phyntriae (aka Nausikaa), Ochneutae, Telepheia.


PHRYNICUS

Capture of Miletus, Phoenissae, Danaides, Actaeon, Alcestis, Tantalus.


COMEDIES

ALKAIOS

Pasiphae

AMEIPSIAS

Konnos, Komastai, Apokottabizontes, Katesthion (?), Moichoi, Sappho, Sphendone,

APOLLOPHANES

Dalis, Iphigeron, Kretes, Danae, Kentauroi.

ARCHIPPOS

Ichthyes

ARISTOMENES

Dionysus.

ARISTOPHANES

Banqueteers, Babylonians, Amphiaraus, Aiolisikon, Cocalos, Daitales, Georgoi, Holkades, Proagon, Geras, Daidalos, Danaides, Horai, Anagyros, Amphiareos, Heroes, Lemniai, Phoinissai, Gerytades, Pelargoi, Kokalos, Aiolosikon

AUGEAS

Agroikos, Dis, Kateroumenos,Porphyra.

CRATES (KRATES)
Geitones, Dionysos(?), Heroes, Theria, Thesauros(?), Lamia, Metoikoi(?), Ornithes(?), Paidiai, Pedetai(?), Epetores, Samioi, Tolmai, Philargyros(?).

DEMETRIOS

Sikelia

EPHIPPOS

Artemis, Bousiris, Geruones, Empole Epheboi, Kirke, Kydon, Nauagos, Obeliaphoroi, Homoioi, Peltastes, Sappho, Philyra

ERIPHOS

Aiolos, Meliboia, Peltastes. Eustathius.

EUPHRON
Adelphoi Aischra, Apodidousa, Didymoi, Theon agora, Theoroi, Mousai, Parekdidomene, Synepheboi.

EUPOLIS

Prospaltioi, Autolykos, Taxiarchoi, Baptai, Aiges, Demoi, Astrateutoi, Poleis, Marikas, Kolakes,Diaiton, Heilotes, Noumeniai, Hybriostodikai, Chrysoun, Chrysoun genos.

EUTHYKLES

Asotoi e Epistole, Atalante

HERMIPPOS

Moirai, Stratiotai, Theoi, Phormophoroi, Artopolides, Kerkopes, Athenas gonai, Demotai, Europa.

HENIOCHOS

Trochilos, Epikleros, Gorgones, Polypragmon, Thorykion, Polyeuktos, Philetairos, Dis exapatomenos.

HIPPARCHOS

Anasozomenoi, Pannychis, Thais, Zographos.

KALLIAS

Kyklopes, Atalantai, Pedetai


KRATINOS

Archilochoi, Drapetides, Bousiris, Nomoi, Dionysuses, Cheirones, Idoeans, Ploutoi, Cleoboulinas, Pylaia, Spartans, Odysseuses, Satyrs, Trophonius, Storm-tossed, Thrattai, Wineflask (Pytine), Boukoloi, Malthakoi Euneidai, Eumenides, Panoptai, Dionysalexandros, Nemesis, Horai, Seriphioi, Deliades.

KRATINOS the Younger
Gigantes, Theramenes, Omphale(?), Ypobos limaios, Cheiron

LEUKON

Presbeis, Phrateres.

METAGENES

Aurai, Mammakythos, Thouriopersai, Philothytes, Homeros e Asketai.

NIKOCHARES

Lakones

NIKOPHON

Adonis

OPHELION

Deukalion, Kallaischros, Kentauros, Satyroi, Mousai, Monotropoi.

PHEREKRATES

Tyrannis, Agrioi, Automoloi, Hypnos, Petale, Krapataloi

PHILATEROS

Asklepios, Atalante, Achilleus, Kephalos, Korinthiastes, Kynegis, Lampadephos, Tereus, Philaulos

PHILISKOS

Adonis, Dios gonai, Themistokles, Olympos, Panos gonai, Hermou kai Aphrodites gonai, Artemidos kai Apollonos.

PHILLIPIDES

Adoniazousai, Amphioraos, Ananeosis, Arguriou aphanismos, Auloi, Basanizomene, Lakiadai, Mastropos, Olynthia, Sympleousai, (or Synekpleousai), Philadelphoi, Philathenaios, Philargyros Philarchos, Phileuripides,Triodoi e Rhopopoles.

PHILONIDES

Kothornoi, Apene, Philetaeros.

PHILYLLIUS

Aigeus, Auge, Anteia, Dodekate, Herakles, Plyntria/Nausikaa, Polis, Phreorykhos, Atalante(?), Elene(?)

PHRYNICHOS

Satyroi, Monotropos, Mousai

PLATO(N)

Nikai, Perialges, Hyperbolos, Syrphax, Peisandros, Heortai, Sophistai, Kleophon, Skeuai, Hellas (aka Nesoi), Presbeis, Phaon, Ai Amph’ Leron.

POLIOCHOS
Korinthiastes

POLYZETOS

Niptra, Demotyndareos, Dionysou gonai, Mouson gonai, Aphrodites gonai, Areos gonai.

SANNYRION

Danae, Telos, Io.

SIMYLOS

Ephesiai.

SOTADES
Enkleiomenai (-oi), Paralutroumenos.

STRATTIS

Phoinissai, Anthroporrhaistes, Chrysippos, Kinesia, Makedones, Potamioi,Troilus, Medeia, Atalante, Zopyros perikaiomenos, Agathoi or Argyrious aphanismos,Kinesias,Limnomedon, Myrmidones, Kallippides,Phoinissae, Potamioi, Makedones or Pausanias, Pytisos, Philoktetes, Iphigeron, Sardanapalus(?), Psychastae(?).

STRATTON

Phoenix (aka Phoinitider)

TELEKLEIDES

Sterroi, Hesiodoi, Amphiktyones, Apseudeis

THEOGNETOS

Phasma e Philargyros, Philodespotos, Kentauros.

THEOPOMPUS

Kapelides, Althaia, Theseus, Admetus, Hedychares, Pamphile, Medos, Aphrodisia, Batyle, Eirene, Kallaischros, Nemea, Odysseus, Paides, Pamphile, Pantaleon, Penelope, Seirenes, Stratiotides, Tisamenos, Phineus.

TIMOCLES

Aigyptioi, Balaneion, Daktylios, Delos or Delios, Demosatyroi, Diomusiazousai, Dionysos, Drakontion, Epistolai, Epichairekakos, Heroes ikarioi satyroi, Kaunioi, kentauros or Dexamenos, Konisalos, Aethe, Marathonioi, Neaira, Orestautokleides, Polypragmon, Pontikos, Porphypa(?), Puktes, Sappho, Synepithoi(?), Philodikastes, Pseudoleistai.

TIMOTHEOS

Kynarion, Puktes, Parakatatheke, Metaballomenos (or Metapheromenos)

XENARCHOS

Boutalion, Didymoi, Pentathlos, Porphyra, Priapos, Skythai, Stratiotes, Hypnos.

1 Response to Lost Plays

  1. randki uk says:

    Thankyou for this marvelous post, I am glad I found this site on yahoo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s